Kundvagnen är tom

Affärsvillkor

Förstasidan Affärsvillkor

Affärsvillkor

1.    ALLMÄNT
Dessa allmänna villkor för försäljning och leverans (de ”Allmänna Villkoren”) gäller för Pedabs (definierat i denna punkt 1 nedan) försäljning och leverans av Produkterna (definierat nedan i punkt 4). Med ”Pedab” avses i dessa Allmänna Villkor det Pedab-bolag som i varje enskilt fall framgår av Orderbekräftelsen (definieras i punkt 4 nedan). Pedabs kund benämns nedan ”Partner” varvid Pedab och Partnern i sin tur var och en för sig benämns ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.

Pedab säljer och levererar hårdvara, mjukvara, specialanpassade mjukvaru- och hårdvarulösningar samt andra produkter och tillhörande tjänster till Partnern vilka i förekommande fall Pedabs underleverantör (”Producenten”) sålt till Pedab.

2.    AVTALSDOKUMENT
Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av det av Parterna ingångna Ramavtalet (gemensamt benämnda ”Avtalet”). I Avtalet inkluderas varje avtal som sluts till följd av beställning och Orderbekräftelse (definierat i punkt 4 nedan) mellan Parterna avseende försäljning och/eller leverans av Produkter. Partnern åtar sig vidare att följa de åtaganden som åläggs Pedab i vid var tid gällande villkor avseende försäljning och distribution mellan Pedab och Producenten (”Producentvillkoren”) samt att bli bunden av Producentens vid var tid gällande aktuella villkor för Produkterna (”Produktvillkoren”), vilka båda gjorts tillgängliga för Partnern innan detta Avtals tecknande och som också finns tillgängliga i Webshopen (definierat nedan i punkt 3). När nya versioner av Producent- samt Produktvillkoren görs tillgängliga i Webshopen ersätter sådana nya äldre versioner och blir automatiskt bindande för Partnern.

Partnern är skyldig att se till att dennes kund (”Slutkunden”) informeras om och blir bunden av och i förekommande fall ingår Producentvillko-ren samt Produktvillkoren.

Vid konflikt mellan bestämmelserna i (i) de even-tuella Priserbjudandevillkoren (definierat i punkt 7 nedan) (ii) Producentvillkoren, (iii) Produktvillkoren och (iv) detta Avtal, ska de gälla i ovan nämnda ordning med lägst nummer först. Vid konflikt mellan det av Parterna träffade Ramavtalet och dessa Allmänna Villkor ska det av Parterna träffade Ramavtalet äga företräde.

Pedab förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Ändring publiceras i ett meddelande på Webshopen trettio (30) dagar innan ändringen träder ikraft.

3.    WEBSHOPEN
Vid ingåendet av dessa Allmänna Villkor får Partnern tillgång till Pedabs webshop (”Webshopen”). Webshopen finns tillgänglig på www.pedab.se.
Vid Avtalets ingående och efter att Pedab gjort och godkänt en kreditprövning av Partnern tilldelas Partnern ett användarkonto och ett lösenord vilket berättigar Partnern att lägga beställningar via Webshopen. Rätten till Partnerns användarkonto får inte överlåtas. Den/de som loggar in på Webshopen med Partnerns lösenord (”Användare”) företräder Partnern och Partnern garanterar att sådan(a) Användare är behörig(a) att nyttja Partnerns användarkonto och Webshopen för Partnerns räkning. Vid inloggning kan Användaren komma att behöva acceptera Pedabs villkor för behandling av personuppgifter samt att Webshopen använder s.k. cookies. Användningen av lösenordet ses som en garanti och bekräftelse på att Användaren är en behörig företrädare för Partnern. Lösenordet fungerar som Partnerns signatur när Webshopen används. Partnern åtar sig därför fullständigt ansvar för alla aktiviter som inträffar på Partnerns användarkonto och förbinder sig att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra otillåten användning av användarkontot och lösenordet. Partnern avsäger sig vidare rätten att göra gällande anspråk mot Pedab till följd av otillåten användning av användarkontot och/eller lösenordet. Vid misstanke om att användarkontot och/eller lösenordet används obehörigen eller vid borttappat lösenord ska Pedabs kundservice kontaktas omgående.

Pedab arbetar för att Webshopen alltid ska vara tillgänglig och vara utan fel, men lämnar inga ga-rantier i denna del. Pedab strävar också efter att informationen i Webshopen ska vara korrekt, aktuell och felfri men lämnar inga garantier för det. Pedab förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i informationen som publiceras i Webshopen. Pedab ansvarar inte heller för eventuella skador eller driftsstörningar som uppstår till följd av att skadlig programvara, virus eller liknande överförs genom användningen av Webshopen.

Om Webshopen används i strid med dessa Allmänna Villkor har Pedab rätt att med omedelbar verkan avsluta Partnerns användarkonto.

4.    BESTÄLLNING
För att Partnern ska vara berättigad att lägga en beställning hos Pedab måste Partnern ha mottagit en skriftlig motsvarande beställning på Produkterna från Slutkunden. Pedab har rätt att vid var tid begära att få se Slutkundens skriftliga beställning för att kontrollera Partnerns efterlevnad av detta krav.

En beställning från Partnern är bindande för Pedab endast då Pedab bekräftat beställningen genom att tillsända Partnern en skriftlig orderbekräftelse (”Orderbekräftelse”). Orderbekräftelsen kan komma att skickas till Partnern via Webshopen. Pedab har dock rätt att neka Partnern köp genom att inte skicka någon Orderbekräftelse.

Av Orderbekräftelsen framgår de produkter och/eller tjänster som Partnern beställt (”Produkterna”), priset för Produkterna samt beräknad leveransdag.

Partnern åtar sig att kontrollera att Orderbekräftelsen stämmer överens med beställningen. Om Partnern inte inom fyrtioåtta (48) timmar från det att Pedab skickade Orderbekräftelsen meddelat Pedab att Orderbekräftelsen avviker från beställningen accepterar Partnern att bli bunden av Orderbekräftelsens innehåll. Om beställningen och Orderbekräftelsen stämmer överens är Partnern bunden av Orderbekräftelsen även om Partnern skickat ett meddelande till Pedab.

Om Parterna avtalat om en minimiordernivå och Partnern beställer ett färre antal Produkter än vad minimiordernivån anger har Pedab rätt att påföra Partnern extra avgifter motsvarande vinstmarginalen för ej avropad volym.

5.    LEVERANS
Om inte annat skriftligen avtalats levereras Produkterna DDP (Delivery Duty Paid) till Partnerns lager i enlighet med Incoterms 2010. Om leverans ska ske direkt till Slutkund ska detta framgå av beställningen.

Vid leverans av Produkten ska Partnern se till att behörig person signerar ett dokument som bevisar att Produkten har mottagits av Partnern (”Mottagningsbevis”). Synliga transportskador på godset eller andra eventuella fraktavvikelser ska omedelbart anmälas till transportören. Skadan/avvikelsen ska vidare noteras på Mottagningsbeviset och signeras av chaufför och mottagare.

Den beräknade leveransdagen som anges i Orderbekräftelsen är ungefärlig. Pedab tar inte ansvar för att Produkterna levereras på beräknad leveransdag. Pedabs dröjsmål berättigar inte Partnern till skadestånd eller annan ersättning.

Om inget annat överenskommits mellan Parterna ska vad som ovan gäller för leverans av gods även tillämpas på tjänster såtillvida att den beräknade leveransdagen ska anses vara den dag då Pedab ska påbörja leveransen av tjänsten.

6.    PRIS OCH BETALNING
Priset för Produkterna framgår av Orderbekräftelsen. Alla priser är exklusive mervärdesskatt och andra skatter som fastställs efter Orderbekräftelsens utfärdande. Samtliga belopp under Avtalet ska erläggas mot faktura och betalas inom trettio (30) dagar från fakturans utställande.

Pedab har rätt att justera sina priser löpande och så även efter Orderbekräftelsens utfärdande fram till dess att leverans skett om det av Orderbekräftelsen (i) inte framgår ett pris, eller (ii) framgår att Produkten inte finns i Pedabs lager. Vid uppenbara fel i prissättningen i Orderbekräftelsen har Pedab rätt att justera priset genom att fakturera skillnaden mellan det korrekta och det felaktiga priset. Om Partnern till följd av detta inte längre vill ha Produkten kan Partnern, om Produkten är i originalskick, på Partnerns bekostnad begära att Pedab hämtar Produkten.

Vid försenade betalningar har Pedab rätt att erhålla dröjsmålsränta om en och en halv (1,5) procent av det belopp som förfallit till betalning per månad. Pedab har även rätt att, i förekommande fall, innehålla leverans eller del därav även avseende andra Produkter fram till dess full betalning sker. Lagstadgade avgifter för skriftliga betalningspåminnelser kan tillkomma. Vidare kommer eventuella erhållna rabatter som lämnats till Partnern att återgå och Partnern kommer att faktureras det pris för de Produkter som tillämpats utan rabatten.

7.    PRISERBJUDANDEN
Vid nyttjande av priserbjudande från Producenten åtar sig Partnern att följa de villkor som framställs för priserbjudandet (”Priserbjudandevillkoren”) samt att till Pedab och/eller Producenten uppge Slutkundens namn, adress och övriga efterfrågade detaljer. Partnern åtar sig vidare att endast sälja de Produkter för vilka priserbjudandet gäller till den i priserbjudandet angivna Slutkunden samt att tillsända Producenten kopior på Slutkundens order, faktura och/eller leveransgodkännande.

Om Partnern inte uppfyller de krav som framgår av denna punkt 7 vid nyttjande av priserbjudande har Pedab rätt att fakturera Partnern det pris som skulle ha tillämpats för Produkterna utan priserbjudandet.

8.    GARANTIER OCH FELANSVAR
För garantier och felansvar gäller vad som anges i Producent- samt Produktvillkoren. Pedab har därvid rätt att förpliktiga Partnern att rikta sina eventuella krav direkt mot Producenten. Utöver vad som framgår av ovan nämnda villkor ska inget förstås som att Pedab lämnar någon ytterligare garanti eller åtar sig ytterligare felansvar. Pedab ansvarar inte för uppgifter som lämnats av Producenten eller av tredje part.

Pedabs ansvar för fel omfattar aldrig fel eller skada som orsakats av oaktsamhet hos Partnern eller Slutkund eller felaktig användning av Produkten t.ex. att Slutkund inte följt bruksanvisning, instruktion, ändrat eller företagit ingrepp i Produkten eller använt Produkten för ändamål den inte är avsedd för. Pedabs ansvar omfattar inte heller fel förorsakade av tredje man, virus eller genom omständigheter utom Pedabs kontroll. Till undvikande av missförstånd åligger det Partnern att begära att få en bruksanvisning eller instruktion om Produkten skulle sakna sådan vid leverans.

Varken garantins eller felansvarets omfattning eller längd utökas eller förändras om Pedab avhjälper ett fel, lämnar teknisk rådgivning eller företar omleverans av Produkten.

Vid fel eller brist i en Produkt enligt denna punkt 8, vid leveransförsening, vid force majeure enligt punkt 13 eller då Producenten inte längre levererar den beställda Produkten, har Pedab rätt att fullgöra sina skyldigheter gentemot Partnern genom att leverera en ersättningsprodukt med motvarande funktionalitet som den på Orderbekräftelsen angivna Produkten.

Parterna är överens om att denna punkt 8 uteslutande reglerar Pedabs felansvar.

9.    RETUR OCH REKLAMATION
Returer mottas endast i undantagsfall.

Innan en Produkt returneras ska Partnern erhålla ett skriftligt förhandsgodkännande samt ett RMA nummer (hämtas via Webshopen) från Pedab. Produkten ska vara i originalskick vid returen. Retur krediteras till det lägsta av (i) fakturerat pris exklusive eventuell frakt, eller (ii) priset på returdagen, minus tio (10) procent. Summor under 500 kronor utbetalas ej.

Partnern ska skriftligen meddela Pedab utan oskäligt dröjsmål, men inte senare än fem (5) arbetsdagar (dvs. helgfri måndag till fredag) efter undertecknande av Mottagningsbeviset om Partnern vill göra gällande fel eller brist. Orginalemballage måste sparas för att kunna reklamera Produkten. Om reklamation inte görs inom de frister som angivits ovan förlorar Partnern rätten att göra gällande anspråk på grund av felet. Ytterligare reklamationsvillkor framgår av Producent- och Produktvillkoren.

10.    ANSVARSBEGRÄNSNING
Pedabs skadeståndsansvar under Avtalet är begränsat till köpeskillingen för den aktuella Produkten. Oaktat ovanstående är Pedabs ansvar under alla omständigheter begränsat till det belopp som Pedab kan erhålla från Producenten. Pedab ansvarar vidare inte för indirekt skada eller förlust.

Parterna är överens om att denna punkt 10 uteslutande reglerar Pedabs skadeståndsansvar.

Pedab ansvarar endast för sakskada om Pedab har agerat vårdslöst. Partnern ska därför hålla Pedab skadeslös om Pedab åläggs ansvar gentemot tredje part för vilket Pedab inte ansvarar under dessa Allmänna Villkor.

11.    ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Pedab behåller äganderätten till levererade Produkter till dess full betalning erlagts. Om Produkten säljs vidare innan full betalning erlagts ska Partnern reservera äganderätten till förmån för sig själv och Pedab.

12.    IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Samtliga immateriella rättigheter, såsom patent, varumärken, upphovsrätt, mönsterrätter och know-how relaterade till Produkterna samt innehåll, struktur och utformningen på Webshopen är Producentens respektive Pedabs egendom. Ingenting i dessa Allmänna Villkor ska tolkas eller förstås som en överlåtelse av äganderätt eller upplåtelse av nyttjanderätt, om inte Parterna skriftligen avtalat särskilt om detta.

Pedabs ansvar med anledning av intrång i immateriella rättigheter regleras uttömmande av Producent- och Produktvillkoren.

13.    FORCE MAJEURE
Om Pedab eller Partnern förhindras att fullgöra sina åtaganden under Avtalet på grund av omständighet som Part ej kunnat förutse eller råda över, såsom naturkatastrof, eldsvåda, arbetsinställelse, strejk, blockad eller liknande, samt Producentens fel eller försening på grund av omständigheter som ovan angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder så länge som hindret består.

14.    INFORMATIONSPLIKT
Partnern är skyldig att informera Slutkunden om innehållet i Producent-, och Produktvillkoren och utge annan information t.ex. rörande Produktens lämplighet och syfte i den utsträckning som är nödvändigt enligt lag eller som annars har eller kan komma att ha betydelse för Slutkunden.

Partnern har inte rätt att göra allmänna uttalanden avseende specifika funktioner för Produkten i Pedabs eller Producentens namn. Partnern är ansvarig för att Produkten överensstämmer med Slutkundens avtal med Partnern. Vidare får Partnern inte, utan Pedabs skriftliga medgivande, erbjuda Slutkunden garantier utöver de Producenten lämnat. Partnern ska hålla Pedab och Producenten skadeslösa mot alla former av ersättningsanspråk som orsakats av att Partnern inte följt bestämmelserna i denna punkt 14.

15.    SEKRETESS
Partnern förbinder sig att, under avtalstiden samt för en period om tre (3) år därefter, inte för tredje man avslöja information som avser priser eller annan känslig information som relaterar till Produkterna eller Pedabs affärsverksamhet med undantag för sådan information som Partnern behöver för normala affärer som återförsäljare av Produkten och information som Partnern kan visa (i) var allmänt tillgänglig vid tidpunkten för mottagandet, eller som därefter blivit allmänt tillgänglig utan brott mot denna eller annan sekretessförpliktelse, (ii) att Partnern, efter ingåendet av de Allmänna Villkoren, erhållit från tredje man utan brott mot någon sekretessförbindelse, eller (iii) att Partnern är skyldig att utlämna enligt domstolsbeslut, vid var tid gällande regler för den börs eller annan marknadsplats för aktiehandel där Partnern är noterad, eller tvingande lag.

Pedab har rätt att lämna information till Producenten om Pedabs försäljning av Produkter till Partnern.

16.    AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
Avtalet gäller tillsvidare från det att vardera Part undertecknat Avtalet. Part har rätt att säga upp Avtalet till upphörande med tre (3) månaders varsel.

Part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra Parten (i) försätts i konkurs, träder i likvidation, erbjuder ackord, inställer betalningarna eller på annat sätt får antas vara på obestånd eller (ii) begår ett väsentligt avtalsbrott och om möjligt att rätta, inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från det att avtalsbrottet skriftligen påtalades.

Om Part säger upp detta Avtal ska dock Avtalet fortsätta att tillämpas på beställningar, köp och/eller leveranser gjorda innan Avtalet upphör att gälla.

17.    ÖVRIGT
Om Pedab får skälig anledning att anta att Partnern inte kommer att fullgöra någon bestämmelse i Avtalet får Pedab ställa in sin leverans av Produkter samt kräva att godtagbar säkerhet ställs för Partnerns fullgörande av sina förpliktelser. Pedab har också rätt att när som helst avsluta eventuell kredit, om Pedab anser att Partnern inte längre är kreditvärdig.

Om någon del av Avtalet förklaras ogiltig ska dock Avtalet i övriga delar äga tillämpning mellan Parterna och den ogiltiga delen ska så långt lagligen möjligt tolkas i enlighet med Parternas vilja vid Avtalets ingående.

Vid export av Produkter är Partnern förpliktigad att följa alla vid var tid gällande nationella och internationella export- och kontrollbestämmelser samt inneha erforderliga tillstånd.

Vinster som utdelats i samband med säljtävlingar tillfaller alltid Partnern och eventuell skatt relaterat till vinsten ska betalas av Partnern.

Partnern får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter under Avtalet om inte Pedab lämnar sitt skriftliga tillstånd därtill. Pedab har dock rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter under Avtalet till tredje part.

Vad som skriftligen avtalats i detta Avtal mellan Pedab och Partnern reglerar uttömmande Parternas mellanhavanden avseende försäljning och leverans av Produkterna.

18.    LAGVAL OCH TVIST
Svensk materiell lag, utan beaktande av dess lagvalsregler, ska tillämpas på detta Avtal.

Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Språket för förfarandet ska vara svenska. Part har dock rätt att väcka talan vid allmän domstol i frågor rörande betalning av otvistig fordran.


Visa mobil version
© 2024 Pedab AB